•  

   Data

   Wydarzenie

   30.08.2022 r.

   Rada Pedagogiczna.

   I PÓŁROCZE trwa od 01.09.2022 r. do 31.01.2023 r.

   01.09.2022 r.

   Rozpoczęcie roku szkolnego kl. I – VIII

   13.09.2022 r.

   Rada pedagogiczna. Organizacja pracy w roku szkolnym 2022/22

   15.09.2022 r.

   Spotkanie wychowawców klas z rodzicami – wybory rady rodziców

   25.10.2022 r.

   Rada Pedagogiczna

   31.10.2022 r.

   Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   15.11.2022 r.

   Rada pedagogiczna - śródokresowa analiza ocen.

   17.11.2022 r.

   Wywiadówka śródokresowa

   13.12.2022 r.

   Rada pedagogiczna

   21.12.2022 r.

   Informacja dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną

   z zajęć edukacyjnych ( miesiąc przed radą klasyfikacyjną )

   22.12.2022 r.

   Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   23-31.12.2022 r.

   Zimowa przerwa świąteczna.

   17.01.2023 r.

   Wystawienie ocen za I półrocze, poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania – tydzień przed radą klasyfikacyjną.

   24.01.2023 r.

   Rada pedagogiczna klasyfikacyjna.

   25.01.2023 r.

   Zgłaszanie zastrzeżeń, że ocena sem. z zaj. edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.

   26.01.2023 r.

   Rozpatrzenie zgłoszonych zastrzeżeń, oraz ustalenie terminów i składów komisji do przeprowadzenia sprawdzianów.

   26.01.2023 r.

   Wywiadówka- informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.

   II półrocze trwa od 01.02.2023 r. do 23.06.2023 r.

   07.02.2023 r.

   Raga Pedagogiczna plenarna

   13.02.-26.02.2023 r.

   Ferie zimowe

   14.03.2023 r.

   Rada pedagogiczna szkoleniowa

   06-11.04.2023 r.

   Wiosenna przerwa świąteczna.

   18.04.2023 r.

   Rada pedagogiczna - śródokresowa analiza ocen.

   20.04.2023 r.

   Wywiadówka śródokresowa .

   02.05.2023 r.

   Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   09.05.2023 r.

   Rada pedagogiczna szkoleniowa

   12.05.2023 r.

   Informacja dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych ( miesiąc przed radą klasyfikacyjną )

   23-25.05.2023 r.

   Egzamin ósmoklasisty

   25.05.2023 r.

   Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   06.06.2023 r.

   Poinformowanie rodziców o wystawionych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania – tydzień przed radą klasyfikacyjną.

   09.06.2023 r.

   Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   13.06.2023 r.

   Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

   20.06.2023 r.

   Rada pedagogiczna plenarna

   12.06.2023 r.

   Zgłaszanie zastrzeżeń, że ocena roczna. z zaj. edukacyjnych lub z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dot. trybu ustalenia tej oceny.

   23.06.2023 r.

   Zakończenie roku szkolnego

   23.06.2023 r.

   Rozpatrzenie zgłoszonych zastrzeżeń, oraz ustalenie terminów i składów komisji do przeprowadzenia sprawdzianów lub ustalenia oceny zachowania.

   24.06.-31.08.2023 r.

   Ferie letnie

   28.08. 2023 r.

   Egzaminy poprawkowe.

    

   • Kontakt

    • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku
    • psp1@psp1.kluczbork.pl
    • 77 4182341
    • ul. Mickiewicza 10 46-200 Kluczbork Poland
   • Logowanie