• Data

   Wydarzenie

   31.08.2023 r.

   Rada Pedagogiczna.

   I półrocze trwa od 04.09.2023 r. do 31.01.2024 r.

   04.09.2023 r.

   Rozpoczęcie roku szkolnego kl. I – VIII

   14.09.2023 r.

   Rada pedagogiczna. Organizacja pracy w roku szkolnym 2023/22

   19.09.2023 r.

   Spotkanie wychowawców klas z rodzicami – wybory rady rodziców

   17.10.2023 r.

   Rada Pedagogiczna

   2-3.11.2023 r.

   Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   09.11.2023 r.

   Rada pedagogiczna - śródokresowa analiza ocen.

   14.11.2023 r.

   Wywiadówka śródokresowa

   14-16.11.2023 r.

   Próbny egzamin ósmoklasisty

   14.12.2023 r.

   Rada pedagogiczna

   21.12.2023 r.

   Informacja dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną

   z zajęć edukacyjnych ( miesiąc przed radą klasyfikacyjną )

   23-31.12.2023 r.

   Zimowa przerwa świąteczna.

   09.01.2024 r.

   Wystawienie ocen za I półrocze, poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania – tydzień przed radą klasyfikacyjną.

   15.01.-28.01.2024 r.

   Ferie zimowe

   30.01.2024 r.

   Rada pedagogiczna klasyfikacyjna.

   31.01.2024 r.

   Zgłaszanie zastrzeżeń, że ocena sem. z zaj. edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.

   01.02.2024 r.

   Rozpatrzenie zgłoszonych zastrzeżeń, oraz ustalenie terminów i składów komisji do przeprowadzenia sprawdzianów.

   01.02.2024 r.

   Wywiadówka- informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.

   II półrocze trwa od 01.02.2024 r. do 23.06.2024 r.

   08.02.2024 r.

   Raga Pedagogiczna plenarna

   14.03.2024 r.

   Rada pedagogiczna szkoleniowa

   28.03.-02.04.2024 r.

   Wiosenna przerwa świąteczna.

   11.04.2024 r.

   Rada pedagogiczna - śródokresowa analiza ocen.

   26.04.2024 r.

   Wywiadówka śródokresowa .

   02.05.2024 r.

   Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   09.05.2024 r.

   Rada pedagogiczna

   14-16.05.2024 r.

   Egzamin ósmoklasisty

   17.05.2024 r.

   Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   20.05.2024 r.

   Informacja dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych ( miesiąc przed radą klasyfikacyjną )

   31.05.2024 r.

   Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   10.06.2024 r.

   Poinformowanie rodziców o wystawionych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania – tydzień przed radą klasyfikacyjną.

   17.06.2024 r.

   Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

   18.06.2024 r.

   Zgłaszanie zastrzeżeń, że ocena roczna. z zaj. edukacyjnych lub z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dot. trybu ustalenia tej oceny.

   21.06.2024 r.

   Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   22.06-31.08.2024 r.

   Ferie letnie.

   29.08.2024 r.

   Rada pedagogiczna plenarna

   23.06.2024 r.

   Rozpatrzenie zgłoszonych zastrzeżeń, oraz ustalenie terminów i składów komisji do przeprowadzenia sprawdzianów lub ustalenia oceny zachowania.

   24.06.-31.08.2024 r.

   Ferie letnie

   28.08. 2024 r.

   Egzaminy poprawkowe.

   • Kontakt

    • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku
    • 77 4182341
    • ul. Mickiewicza 10 46-200 Kluczbork Poland
   • Logowanie