• Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły

    • Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO.

     I. Przyprowadzanie dziecka do szkoły

     1. W drodze do szkoły wszyscy uczniowie i ich rodzice/opiekunowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
     2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
     3. Do szkoły rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
     4. Na terenie szkoły obowiązuje, do odwołania obowiązek noszenia maseczk zakrywającą usta i nos z wyjątkiem sal lekcyjnych.
     5. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Młodsze dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.
     6. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
     7. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny dwóch metrów.
     8. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić na teren placówki jedynie do miejsca wyznaczonego przed wejściami do szkoły z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 1,5 metrów od kolejnego rodzica z dzieckiem. Musi posiadać rodzic i dziecko maseczkę zakrywającą usta i nos.
     9. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest również do posiadania rękawiczek jednorazowych lub dezynfekowania rąk.
     10. Po przyprowadzeniu dziecka do wyznaczonej strefy wejścia do szkoły, rodzice/opiekunowie zobowiązani są niezwłocznie opuścić teren szkoły, niedopuszczalne jest gromadzenie się na terenach przyległych do szkoły.
     11. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.
     12. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych.
     13. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych
     z materiałów pluszowych lub tkanin.
     14. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
     15. Do szkoły może wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
     16. Do szkoły nie może wejść uczeń, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
     17. Czekając na wejście do szkoły, należy zachowywać odpowiedni odstęp, (co najmniej 1,5 m) można mieć zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą).
     18. Uczniowie klas I-III odbierani są ze strefy wejścia przez wychowawcę lub wyznaczonego pracownika szkoły. Rodzice/opiekunowie lub osoby pisemnie do tego upoważnione odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania ich pod opiekę wychowawcy lub wyznaczonego pracownika szkoły.
     19. Uczniowie klas IV-VIII wchodzą do szkoły samodzielnie.
     20. Uczniowie poszczególnych klas wchodzą do budynku szkolnego przez wyznaczone dla nich wejście (załącznik 1).
     21. Wszyscy uczniowie wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji dostępnym przy każdych drzwiach wejściowych.
     22. Przy wejściu do szkoły każdy uczeń zostanie poddany bezdotykowemu pomiarowi temperatury. Uczeń, który ma temperaturę ciała 38°C lub wyższą nie może wejść do przestrzeni wspólnej szkoły ani uczestniczyć w zajęciach.
     23. Uczniowie będą wchodzili do szkoły trzema wejściami (zgodnie z załącznikiem nr 1).
     24. Po wejściu do szkoły uczeń korzysta z indywidualnej szafki, a następnie udaje się do klasy, w której rozpoczyna zajęcia.
     25. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
     26. Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
     27. W sytuacji, gdy pracownik odbierający dziecko przyprowadzone do placówki przez rodzica lub udające się na konsultacje, zauważy, że ma ono objawy chorobowe sugerujace chorobę zakaźną, może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia.


     II. Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

     1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
     2. Opiekunowie odbierający uczniów ze świetlicy szkolnej nie wchodzą do budynku, korzystają z wideo domofonu świetlicy, umieszczonego w wejściu głównym w celu wywołania swojego dziecka
     3. Rodzic/opiekun i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
     4. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je, w miarę możliwości, do rodzica/ prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali dezynfekuje ręce.
     5. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
     6. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
     7. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, kontakt telefoniczny lub poprzez dziennik Librus..
     8. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych zajęciach udaje się do swojej szafki i do wyznaczonego wyjścia celu opuszczenia szkoły.
     9. Uczniowie nie gromadzą się w przestrzeni wspólnej, w której zobowiązani są do noszenia maseczek.
     10. Po zakończeniu zajęć uczniowie opuszczają szkołę tym wyjściem, którym weszli do szkoły.


   • Kontakt

    • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku
    • 77 4182341
    • ul. Mickiewicza 10 46-200 Kluczbork Poland
   • Logowanie